David Kammerzell, The Wyatt’s Gift (Portrait of William Hart), oil, 24 x 24.

David Kammerzell, The Wyatt’s Gift (Portrait of William Hart), oil, 24 x 24.

David Kammerzell, The Wyatt’s Gift (Portrait of William Hart), oil, 24 x 24.

David Kammerzell, The Wyatt’s Gift (Portrait of William Hart), oil, 24 x 24.

COMMENT