Yvonne Korotky, Iris, acrylic, 23 x 36.

Yvonne Korotky, Iris, acrylic, 23 x 36.

Yvonne Korotky, Iris, acrylic, 23 x 36.

COMMENT