Thomas Kegler, White Pine, White Mountains, oil, 16 x 12.

Thomas Kegler, White Pine, White Mountains, oil, 16 x 12.

Thomas Kegler, White Pine, White Mountains, oil, 16 x 12.

COMMENT