Xiao Song Jiang, Tide, oil, 30 x 40.

Xiao Song Jiang, Tide, oil, 30 x 40.

Xiao Song Jiang, Tide, oil, 30 x 40.

COMMENT