Xiao Song Jiang, The Noon, oil, 10 x 8.

Xiao Song Jiang, The Noon, oil, 10 x 8.

Xiao Song Jiang, The Noon, oil, 10 x 8.

COMMENT