Xiao Song Jiang, Scrap Yard, oil, 12 x 15.

Xiao Song Jiang, Scrap Yard, oil, 12 x 15.

Xiao Song Jiang, Scrap Yard, oil, 12 x 15.

COMMENT