Xiao Song Jiang, Harbor of the Fall, oil, 18 x 24.

Xiao Song Jiang, Harbor of the Fall, oil, 18 x 24.

Xiao Song Jiang, Harbor of the Fall, oil, 18 x 24.

COMMENT