Jake Gaedtke, Rhythm in Blues, oil, 18 x 24.

Jake Gaedtke, Rhythm in Blues, oil, 18 x 24.

Jake Gaedtke, Rhythm in Blues, oil, 18 x 24.

Jake Gaedtke, Rhythm in Blues, oil, 18 x 24.

COMMENT