Pat-Duke,-As-Shadows-Creep

Patrick Duke, As Shadows Creep, oil, 20 x 24.

Patrick Duke, As Shadows Creep, oil, 20 x 24.

Patrick Duke, As Shadows Creep, oil, 20 x 24.

COMMENT