Young-Ji Cha, Summer Vineyard, oil, 12 x 9.

Young-Ji Cha, Summer Vineyard, oil, 12 x 9.

Young-Ji Cha, Summer Vineyard, oil, 12 x 9.

Young-Ji Cha, Summer Vineyard, oil, 12 x 9.

COMMENT