Young-Ji Cha, Huntington Garden, oil, 36 x 18.

Young-Ji Cha, Huntington Garden, oil, 36 x 18.

Young-Ji Cha, Huntington Garden, oil, 36 x 18.

Young-Ji Cha, Huntington Garden, oil, 36 x 18.

COMMENT