Young-Ji Cha, After Rain, oil, 20 x 16.

Young-Ji Cha, After Rain, oil, 20 x 16.

Young-Ji Cha, After Rain, oil, 20 x 16.

Young-Ji Cha, After Rain, oil, 20 x 16.

COMMENT