Young-Ji Cha, Afternoon Nap, oil, 24 x 24.

Young-Ji Cha, Afternoon Nap, oil, 24 x 24.

Young-Ji Cha, Afternoon Nap, oil, 24 x 24.

Young-Ji Cha, Afternoon Nap, oil, 24 x 24.

COMMENT