Patricia Sorg, South Beach Nostalgia, oil, 16 x 20.

Patricia Sorg, South Beach Nostalgia, oil, 16 x 20.

Patricia Sorg, South Beach Nostalgia, oil, 16 x 20.

Patricia Sorg, South Beach Nostalgia, oil, 16 x 20.

COMMENT