Cynthia Hamilton, Work Break, oil, 12 x 9.

Cynthia Hamilton, Work Break, oil, 12 x 9.

Cynthia Hamilton, Work Break, oil, 12 x 9.

Cynthia Hamilton, Work Break, oil, 12 x 9.

COMMENT