Kim Middleton, A Perfect Day, oil, 20 x 16.

Kim Middleton, A Perfect Day, oil, 20 x 16.

Kim Middleton, A Perfect Day, oil, 20 x 16.

Kim Middleton, A Perfect Day, oil, 20 x 16.

COMMENT