Mian Situ, Wa School Girl, oil, 12 x 9.

Mian Situ, Wa School Girl, oil, 12 x 9.

Mian Situ, Wa School Girl, oil, 12 x 9.

Mian Situ, Wa School Girl, oil, 12 x 9.

COMMENT