Kyle Sims, Taking Stock, oil, 16 x 8.

Kyle Sims, Taking Stock, oil, 16 x 8.

Kyle Sims, Taking Stock, oil, 16 x 8.

Kyle Sims, Taking Stock, oil, 16 x 8.

COMMENT