Z.S. Liang, Lakota War Chief, oil, 36 x 24.

Z.S. Liang, Lakota War Chief, oil, 36 x 24.

Z.S. Liang, Lakota War Chief, oil, 36 x 24.

Z.S. Liang, Lakota War Chief, oil, 36 x 24.

COMMENT