Evelyne Boren, Clearing Skies Roussillon, oil, 48 x 60.

Evelyne Boren, Clearing Skies Roussillon, oil, 48 x 60.

Evelyne Boren, Clearing Skies Roussillon, oil, 48 x 60.

Evelyne Boren, Clearing Skies Roussillon, oil, 48 x 60.

COMMENT