Greg McHuron, Jackson Lake Mirror, oil, 20 x 48.

Greg McHuron, Jackson Lake Mirror, oil, 20 x 48.

Greg McHuron, Jackson Lake Mirror, oil, 20 x 48.

COMMENT