Jon Smith, Shopkeeper in Paris, oil, 14 x 11.

Jon Smith, Shopkeeper in Paris, oil, 14 x 11.

Jon Smith, Shopkeeper in Paris, oil, 14 x 11.

Jon Smith, Shopkeeper in Paris, oil, 14 x 11.

COMMENT