Jiang-Venice-Night,-x.song-jiang,-12×15-

X. Song Jiang, Venice Night, oil, 15 x 12.

COMMENT