Michael Naranjo, Buffalo Shadow, bronze sculpture

Michael Naranjo, Buffalo Shadow, bronze sculpture

Michael Naranjo, Buffalo Shadow, bronze, 16 x 7 x 8.

COMMENT