Fongwei Liu, Lost in Thought, oil, 12 x 9.

Fongwei Liu, Lost in Thought, oil, 12 x 9.

Fongwei Liu, Lost in Thought, oil, 12 x 9.

Fongwei Liu, Lost in Thought, oil, 12 x 9.

COMMENT