Andy Thomas, Mika, pen/ink, 8 x 8.

Andy Thomas, Mika, pen/ink, 8 x 8.

Andy Thomas, Mika, pen/ink, 8 x 8.

COMMENT