Ben Steele, Degas Bros, oil, 34 x 44

Ben Steele, Degas Bros, oil, 34 x 44

Ben Steele, Degas Bros, oil, 34 x 44

Ben Steele, Degas Bros, oil, 34 x 44

COMMENT