Xiao Song Jiang, Bell, oil, 12 x 10.

Xiao Song Jiang, Bell, oil, 12 x 10.

Xiao Song Jiang, Bell, oil, 12 x 10.

COMMENT