Keith Bond, Autumn Creek, oil, 30 x 40.

Keith Bond, Autumn Creek, oil, 30 x 40.

Keith Bond, Autumn Creek, oil, 30 x 40.

COMMENT