David W. Mayer, Autumn at Hessie Lake, oil, 16 x 20.

David W. Mayer, Autumn at Hessie Lake, oil, 16 x 20.

David W. Mayer, Autumn at Hessie Lake, oil, 16 x 20.

David W. Mayer, Autumn at Hessie Lake, oil, 16 x 20.

COMMENT