J.E. Daly, Shadows of Giant Mountain, oil, 20 x 24.

J.E. Daly, Shadows of Giant Mountain, oil, 20 x 24.

J.E. Daly, Shadows of Giant Mountain, oil, 20 x 24.

COMMENT