Patricia Jacobsen, Dusk, oil, 6 x 8.

Patricia Jacobsen, Dusk, oil, 6 x 8.

Patricia Jacobsen, Dusk, oil, 6 x 8.

COMMENT