Peggy McGivern, White on White, mixed media, 24 x 24.

Peggy McGivern, White on White, mixed media, 24 x 24.

Peggy McGivern, White on White, mixed media, 24 x 24.

Peggy McGivern, White on White, mixed media, 24 x 24.

COMMENT