Kathie Disner, Ready to Gogh, oil, 9 x 12.

Kathie Disner, Ready to Gogh, oil, 9 x 12.

Kathie Disner, Ready to Gogh, oil, 9 x 12.

Kathie Disner, Ready to Gogh, oil, 9 x 12.

COMMENT