Eric Bowman, Iron Maiden, oil, 16 x 20.

Eric Bowman, Iron Maiden, oil, 16 x 20.

Eric Bowman, Iron Maiden, oil, 16 x 20.

COMMENT