Sergio Lopez, Elanis, oil, 20 x 30.

Sergio Lopez, Elanis, oil, 20 x 30.

Sergio Lopez, Elanis, oil, 20 x 30.

COMMENT