Thomas Jefferson Kitts, Sacred Rites, Columbia Gorge, Oregon, oil, 18 x 24.

Thomas Jefferson Kitts, Sacred Rites, Columbia Gorge, Oregon, oil, 18 x 24.

Thomas Jefferson Kitts, Sacred Rites, Columbia Gorge, Oregon, oil, 18 x 24.

Thomas Jefferson Kitts, Sacred Rites, Columbia Gorge, Oregon, oil, 18 x 24.

COMMENT