Ni Zhu, The Tibetan Monk Ngawang, oil, 20 x 30.

Ni Zhu, The Tibetan Monk Ngawang, oil, 20 x 30.

Ni Zhu, The Tibetan Monk Ngawang, oil, 20 x 30.

Ni Zhu, The Tibetan Monk Ngawang, oil, 20 x 30.

COMMENT