Nathaniel Skousen, The Passing Season, oil, 24 x 36.

Nathaniel Skousen, The Passing Season, oil, 24 x 36.

Nathaniel Skousen, The Passing Season, oil, 24 x 36.

COMMENT