Nathaniel Skousen, Perry, oil, 16 x 20.

Nathaniel Skousen, Perry, oil, 16 x 20.

Nathaniel Skousen, Perry, oil, 16 x 20.

COMMENT