Mia Bergeron, Elasticity, oil, 16 x 24.

Mia Bergeron, Elasticity, oil, 16 x 24.

Mia Bergeron, Elasticity, oil, 16 x 24.

Mia Bergeron, Elasticity, oil, 16 x 24.

COMMENT