Mia Bergeron, Anarchist, oil, 10 x 10.

Mia Bergeron, Anarchist, oil, 10 x 10.

Mia Bergeron, Anarchist, oil, 10 x 10.

Mia Bergeron, Anarchist, oil, 10 x 10.

COMMENT